ผลงานวิจัย

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล - thaied

Current Record: ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล


1. ระดับขวัญของข้าราชการ โดยภาพรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง
2. ขวัญของข้าราชการ ที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายปัจจัยไม่แตกต่างกัน
3. ขวัญของข้าราชการ ที่มีคุณวุฒิต่างกัน โดยภาพรวมและปัจจัยด้านสภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาและด้านผลประโยชน์ตอบแทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยข้าราชการที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีมีขวัญสูงกว่าข้าราชการที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ขวัญของข้าราชการ ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยภาพรวมและรายปัจจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีขวัญสูงกว่าข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่า 6 ปี

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 734
ชื่อผลงานวิจัย ขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย
หัวข้อ(Eng) A Study of the Morale of the Provincial Education Officers in Southern Thailand
คำสำคัญ(keyword) ขวัญ, ข้าราชการ
ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Act.Sub-Lt.Wattana Grainugool
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสตูล
การศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถานที่ติดต่อ 24/4 ซอย 13 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ทำวิจัยเสร็จปี 2540
ประเภท วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณประวัติความเป็นมา(history) ในสภาพปัจจุบัน การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะความหลากหลายขององค์กรของรัฐที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย และขยายงานของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น จากการสำรวจสภาพสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2532 ของกองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะทำการสำรวจได้สรุปไว้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ บุคลากรมีจำนวนน้อย ต้องแก้ไขปัญหาโดยการยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ในบางสายงานบุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ โดยเฉพาะบุคลากรชั้นผู้น้อย งบประมาณไม่เพียงพอ สถานที่บางสำนักงานคับแคบและทรุดโทรม ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อนำผลจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและสร้างขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในภาคใต้ของประเทศไทยให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิด(concept) ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจซึ่งส่งผลต่อขวัญ 4 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์เฟอร์ ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก และทฤษฎีจูงใจของแฮเรล ประกอบด้วย 9 ปัจจัย คือ พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ตอบแทน สภาพในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงปลอดภัย ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน โอกาสก้าวหน้า การยอมรับนับถือ และความสัมพันธ์ในหน่วยงานวัตถุประสงค์(objective)
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตามตัวแปร เพศคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
3. เพื่อทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย
สมมุติฐาน(assumption)
1. ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีเพศต่างกัน มีขวัญแตกต่างกัน
2. ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีคุณวุฒิต่างกัน มีขวัญแตกต่างกัน
3. ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่างกัน มีขวัญแตกต่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ(regulation) การวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง(sample)
ประชากร
ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ.2539 จำนวน 328 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตามตัวแปร เพศ คุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อจากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีจับฉลาก

กลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ.2539 จำนวน 328 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตามตัวแปร เพศ คุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อจากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีจับฉลาก
ตัวแปร(variable)
ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ เพศ คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรตาม คือ ขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้ 9 ปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ตอบแทน สภาพในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงปลอดภัย ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน โอกาสก้าวหน้า การยอมรับนับถือ และความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
คำนิยาม(defination)
1. ขวัญ หมายถึง ความรู้สึกหรือสภาพจิตใจ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจของข้าราชการ แสดงออกทางอารมณ์ อันก่อให้เกิดกำลังใจที่จะให้ความร่วมมือและมีผลต่อการปฏิบัติงาน
2. พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การแสดงออกของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร และภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา
3. สภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง บรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานสภาพแวดล้อม สภาพของกลุ่ม ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย หมายถึง ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้อขงอประเทศไทยในปี พ.ศ.2539 ยกเว้น ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด และผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
เครื่องมือ(tool)
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอข้อเสนอแนะ
การรวบรวมข้อมูล(gathering) ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัยและขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ต่อจากนั้นผู้วิจัยส่งหนังสือแนะนำตัวและขอความร่วมมือพร้อมแบบสอบถามจำนวน 175 ชุด ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ต่อจากนั้นผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองภายในเวลาที่กำหนด ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 175 ชุด เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด
การวิเคราะห์(analysis)
่ 1. ใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ หาค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบอัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามตัวแปรอิสระ หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นรายข้อ รายปัจจัย และค่าเฉลี่ยรวม แล้วนำมาประเมินจัดระดับขวัญ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ประเมินความคิดเห็นของเบสท์ ต่อจากนั้นจึงทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที
่ 2. ประมวลข้อเสนอแนะในการพัฒนาขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย จากแบบสอบถามปลายเปิดตอนที่ 3 โดยจัดลำดับความถี่แยกตามปัจจัย 9 ปัจจัย เพื่อนำไปใช้อภิปรายผล
ข้อสรุป(summary)
1. ระดับขวัญของข้าราชการ โดยภาพรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง
2. ขวัญของข้าราชการ ที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายปัจจัยไม่แตกต่างกัน
3. ขวัญของข้าราชการ ที่มีคุณวุฒิต่างกัน โดยภาพรวมและปัจจัยด้านสภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาและด้านผลประโยชน์ตอบแทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยข้าราชการที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีมีขวัญสูงกว่าข้าราชการที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ขวัญของข้าราชการ ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยภาพรวมและรายปัจจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีขวัญสูงกว่าข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่า 6 ปี
ข้อเสนอแนะ(suggestion)
1. ควรมีการสำรวจระดับขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นระยะๆ เพื่อทราบระดับขวัญสูงหรือต่ำและสามารถนำมาพิจารณาพัฒนาขวัญของข้าราชการให้สูงอยู่เสมอ
2. ควรพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
3. ควรพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน
4. ควรศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการบำรุงขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย
5. ควรศึกษาขวัญของข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี 2540
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved